23 czerwca 2018
 

Zagadnienie niejednoznaczności w definiowaniu niektórych elementów geometrycznych jest związane również z pojęciem płaszczyzny/powierzchni równoległej do zadanej. Dla każdej płaszczyzny można określić dwie płaszczyzny równo odległe. Podobnie dla dowolnej powierzchni można zdefiniować dwie powierzchnie do niej równoległe, pod warunkiem, że minimalny promień krzywizny takiej powierzchni nie jest większy od zadanej odległości.

Andrzej Wełyczko

Definicja płaszczyzny równoległej nie jest niczym skomplikowanym, trzeba tylko wskazać płaszczyznę podstawową, podać odległość i ustalić, które z dwóch możliwych rozwiązań jest zgodne z intencją konstruktora. Standardowo system proponuje płaszczyznę po stronie wskazanej przez wektor orientacji płaszczyzny podstawowej. Jeśli rozwiązanie domyślne nie jest zgodne z intencją konstruktora, to wybór rozwiązania alternatywnego jest realizowany interaktywnie za pomocą przycisku Reverse Direction (Rys. 48), podkreślam: interaktywnie! Jak w takim razie „wymusić”, aby system CAD zawsze wybrał tę płaszczyznę, która jest zgodna z intencją konstrukcyjną i, co nie mniej ważne, zapamiętać ten wybór w zestawie poleceń realizowanych przez procedurę konstrukcyjną?

Rys48
Rys. 48 

Przykład 3 – Polecenie Plane (Parallel through point)
Dwuznaczność w definicji płaszczyzny równoległej może być wyeliminowana wtedy, gdy taka płaszczyzna będzie zdefiniowana nie przez zadanie odległości, ale za pomocą punktu pomocniczego (polecenie Plane w trybie Plane type = Parallel through point). Gdybyśmy zdefiniowali taki obiekt, którego reprezentacja graficzna jest złożona z dwóch punktów jednakowo odległych od płaszczyzny podstawowej, to można by było zastosować operację Near i wybrać punkt zgodny z intencją konstrukcyjną (nad lub pod płaszczyzną podstawową). Jak zdefiniować taki obiekt i czy można zastosować standardowe polecenie Point? Rozważmy model przestrzenny (Rys. 49), w którym zdefiniowano:
  • Płaszczyznę podstawową – BasePlane
  • Dowolny punkt na tej płaszczyźnie – AnyPointOnBasePlane
  • Linię Line.1 prostopadłą do płaszczyzny BasePlane w punkcie AnyPointOnBasePlane – Line.1
Za pomocą polecenia Point w trybie Point type = On curve można na linii Line.1 zdefiniować punkt Point.1 położony w zadanej odległości od punktu AnyPointOnBasePlane, czyli także od płaszczyzny BasePlane. Problem w tym, że za pomocą polecenia Point nie można zdefiniować obu punktów (nad i pod płaszczyzną podstawową) jednocześnie. 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (66) marzec 2013   
 

Czytaj także:

Modele bryłowe części formowanych(2) Modele bryłowe części formowanych(2)
„Klasyczne” metody definiowania modeli bryłowych części formowanych nie gwarantują bezpośredniego...
Sprawność modelowania przestrzennego Sprawność modelowania przestrzennego
W klasycznych przypadkach (silnik, pompa, itd.) sprawność jest rozumiana jako bezwymiarowa wielkość...
SOLID EDGE ST3 SOLID EDGE ST3
Najnowsza wersja oprogramowania Solid Edge ST3 przynosi wiele usprawnień i nowych funkcjonalności. Część...
Modele bryłowe części formowanych (3) Modele bryłowe części formowanych (3)
Kontynuując temat rozpoczęty w poprzednich odcinkach cyklu proponuję w tej części skupić się na wyjaś...