18 kwietnia 2024


Tegoroczna, nowa wersja programu ANSYS – 2019 R1 – wprowadza cały szereg nowych rozwiązań i ulepszeń w obrębie narzędzi z różnych grup analiz inżynierskich.

ansys

W zakresie działania solwera poprawie uległa skalowalność modeli zawierających pary kontaktów o dużej powierzchni. Nowością jest solwer semi-implicit, który pozwala na zmianę sposobu rozwiązywania modelu w razie napotkania trudności ze zbieżnością. Rozwiązanie przypomina działaniem metody jawne – wymagana jest duża liczba drobnych kroków czasowych, jednak uzyskanie rozwiązania jest pewne. Po przejściu krytycznego momentu, program wraca do domyślnej metody implicit.
Wiele zmian dotyczy również samego programu ANSYS Mechanical. Obecnie możliwe jest tworzenie modelu bez istniejącej geometrii – jedynie w oparciu o Named Selections. W ten sposób powstaje szablon symulacji, do którego należy jedynie wczytać geometrię.
Kolejnym ulepszeniem jest nowe okno łączenia rozwiązań – Solution Combination. Obecnie pozwala ono na łączenie wyników analiz statycznych, harmonicznych i zmiennych w czasie. Zarówno jako suma, ale również jako pierwiastek sumy kwadratów.
W analizach cieplnych można już uwzględnić zbrojenie – w formie elementów belkowych i powłokowych zanurzonych w objętości elementów typu solid.
Dla analiz akustycznych z wielu ulepszeń warto wspomnieć możliwość generacji charakterystyk akustycznych maszyn elektrycznych (w połączeniu z Maxwell) oraz możliwość tworzenia sprzężonych harmonicznych analiz akustycznych – pozwala to na analizę dźwięku emitowanego przez obiekt zawierający ciecz np. transformator.
Połączenie środowiska Work­bench z solwerem LS-DYNA pozwala teraz na uwzględnianie obciążeń cieplnych w analizach explicit, jak również używanie wyników analizy explicit jako warunek początkowy w analizie typu implicit.
Ulepszenia objęły również narzędzia do optymalizacji topologicznej – jako wersja beta dostępny jest nowy solwer. Jego działanie opiera się na przesuwaniu węzłów siatki w przeciwieństwie do wyłączania całych elementów we wcześniej dostępnych rozwiązaniach. Dzięki temu uzyskiwane geometrie są wyraźnie gładsze. Aby usprawnić działanie starszych rozwiązań, obecnie dostępna jest opcja wygładzania pliku STL zoptymalizowanej geometrii.
Lista zmian i nowych rozwiązań wprowadzonych w ANSYS 2019 R1 jest oczywiście znacznie szersza.

www.symkom.pl