24 maja 2024


Zamiast sklejania elementarnych powierzchni definiujących kształt zęba ślimaka lub segmentu zęba ślimaka (opisanych w poprzednich odcinkach tego cyklu) w systemie CATIA V5 można zdefiniować model powierzchniowy całego zęba ślimaka za pomocą jednego polecenia.

Andrzej Wełyczko

Rozważmy model początkowy (Rys. 43), w którym wszystkie elementy zestawów Input, Output oraz MySurface są zdefiniowane w sposób opisany w wydaniu marcowym Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich (Rys. 19).

ewolwentowa 5
Rys. 43

Tym razem zamiast polecenia Sweep zastosujemy polecenie Adaptive Sweep, które już swoją nazwą sugeruje, że umożliwia definicję powierzchni adaptującej się do wskazanych elementów geometrycznych. W przypadku modelu powierzchniowego ślimaka ewolwentowego taka adaptacja nie jest konieczna, bo taki sam przekrój ewolwentowej powierzchni śrubowej, czy przekrój zęba ślimaka, musi być wyciągnięty wzdłuż krzywej prowadzącej. Interesujące są jednak inne cechy tego polecenia, dzięki którym proces konstrukcyjny opisany w poprzednich artykułach tego cyklu można znacznie uprościć.
Geometryczne elementy wymagane przez polecenie Adaptive Sweep to: krzywa prowadząca (Guide curve), krzywa kręgosłupowa (Spine) oraz przekrój (element typu Sketch lub Positioned Sketch) tworzonej powierzchni. Wybór krzywej Spine jest oczywisty: dla ewolwentowej powierzchni śrubowej musi to być krzywa Ewolwenta. Która krzywa powinna być wskazana jako Guide curve? Tu także wybór wydaje się logiczny: Guide curve = Helix.2. Celowo użyłem określenia „wydaje się”, bo powiązanie krzywej Helix.2 z przekrojem tworzonej powierzchni można uzyskać inną metodą, ale o tym później. Płaszczyzna konturu, na którym będzie zdefiniowany przekrój powierzchni jest prostopadła do krzywej wskazanej jako Spine w punkcie określonym w oknie Sketch Creation. Ten punkt może być zdefiniowany przed uruchomieniem polecenia Adaptive Sweep lub w trakcie jego wykonywania. Jeśli definicja powierzchni wymaga zdefiniowania kilku (topologicznie podobnych!) przekrojów, to punkty określające położenie tych przekrojów wzdłuż krzywej Guide curve należy zdefiniować wcześniej, czyli przed uruchomieniem polecenie Adaptive Sweep. W naszym przypadku wystarczy jeden przekrój i dlatego nie ma konieczności definiowania ani przekroju ani punktu określającego jego położenie przed uruchomieniem polecenia Adaptive Sweep.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (93) czerwiec 2015