24 czerwca 2024

fsierpien2018


Drodzy Czytelnicy,

Różne zniszczenia lub zmarnowania, które w innych krajach mają indywidualnych sprawców u nas nie mają żadnych – pisał blisko sto lat temu Hipolit Korwin Milewski. Są wynikiem jakichś nieodpowiedzialnych sił żywiołowych (...) albo wynikają z popełnionego nad sobą samym przez różne przedmioty harakiri. Były waza, talerz, lusterko i nie ma ich. Dlaczego? Wiadomo, stłukły się. Był dobry scyzoryk, a jest połamany, wiadomo: zepsuł się. Gdzie parasol? Zatracił się. Co z pieniędzmi? Rozeszły się.
Dziś, w dobie demokracji totalnej i działania z ograniczoną odpowiedzialnością (na każdym froncie, nie tylko w obszarze prawa handlowego) jest to jeszcze bardziej widoczne. Co jednak ciekawe, ta przypadłość rozlała się po całym już właściwe „zachodnim” świecie. Wszystkie katastrofalne decyzje, rozwiązania zubożające społeczeństwa czy też niszczenie dobrych obyczajów, dzieją się „same”, nie mają sprawców. Ot, stały się. Co pewien czas słychać co prawda o jakiejś aferze czy procesie z udziałem głośnej postaci – jak by się mogło wydawać – odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody. Ale jakoś dziwnym trafem nikomu włos z głowy nie spada.
Rzecz jak widać tyczyć się może zarówno spraw wielkich, jak i małych, rodzinnych i międzypaństwowych, na najróżniejszych polach działalności ludzkiej.
Tak samo na naszym zawodowym podwórku. Nie chcielibyśmy na pewno, aby taki los spotkał inicjatywy, w które się angażujemy – żeby się zepsuły, nie udały, zmarnowały. I mimo że na wiele rzeczy i warunków nie mamy wpływu, to jednak w wielu sprawach dużo zależy od nas samych.
Toteż i w „Projektowaniu i Konstrukcjach Inżynierskich” – nie chcąc aby poziom magazynu się obniżył – podejmujemy kolejne kroki dla podniesienia jego atrakcyjności i użyteczności dla Państwa. I mimo że staraliśmy się (co oczywiste) robić to wcześniej także, to teraz jednak postanowiliśmy zwrócić się bezpośrednio do Państwa z ankietą, licząc, że uwagi i opnie, które otrzymamy, pozwolą nam na ulepszanie naszego magazynu w kierunku jeszcze bardziej przez Państwa pożądanym.
Zachęcam zatem do udzielenia odpowiedzi na kilkanaście pytań, które zamieściliśmy wewnątrz tego wydania naszego magazynu i zapraszam do lektury całego najnowszego numeru "Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich".

 

Przemysław Zbierski


Zgodnie z dyrektywą maszynową (a także z innymi dyrektywami) istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji technicznej maszyny przez producenta przez okres dziesięciu lat po jej wykonaniu i wprowadzeniu do obrotu.

Aleksander Łukomski

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przestała obowiązywać obligatoryjność polskich norm – wszelkich, również dotyczących rysunku technicznego. Są one co najwyżej zalecane lub mogą być przywoływane dobrowolnie, np. w umowach. Wprowadziło to duży chaos w postępowaniu z dokumentacją techniczną w przedsiębiorstwach.
A do przechowywania dokumentacji, do zachowania jej we względnej jakości, wreszcie do możliwości dostępu do niej i korzystania z niej w różnych sytuacjach, często przez osoby nie związane z tworzeniem tej dokumentacji oraz – co bardzo ważne – dla uniknięcia pomyłek przy korzystaniu z dokumentacji, potrzebny jest pewien ład i porządek. Ład ten i związane z tym procedury są wymagane przy udokumentowaniu jakościowym produkcji w przedsiębiorstwie związanym z ISO: 9000 i innymi normami jakościowymi oraz z przymusową lub dobrowolną certyfikacją produkcji.

XYZ1 020100 Korpus
Rys. 1 Przykład rysunku zestawieniowego

W większych firmach inżynierskich i dobrych fabrykach obowiązują zasady archiwizowania wszelkiej dokumentacji, także konstrukcyjnej, nadawania numeracji, datowania dokumentacji i w ogóle – jej sporządzania. Taka dokumentacja jest uporządkowana i zawsze może być traktowana jako dokument prawny. Gorzej wygląda sprawa tworzenia i przechowywania dokumentacji w wielu małych firmach inżynierskich, czy w mniejszych narzędziowniach lub warsztatach (budujących niekiedy nawet skomplikowane maszyny), i tylko dlatego, że kiedyś w technikum lub na politechnice nikt o tym nie powiedział.
Obecnie w większości przypadków projektowanie maszyny odbywa się za pomocą programów komputerowych w 3D. W zasadzie każdy program do modelowania 3D ma możliwość tworzenia rysunków płaskich 2D, jednak zdarza się, że na modelu się poprzestaje. Jednak obojętnie jak rysunek będzie przedstawiony, w 2D czy w 3D, i w jakiej formie, papierowej czy archiwizowany np. na serwerze, to powinna z niego wynikać – w sposób jasny i nie budzący wątpliwości – budowa maszyny (wyrobu) i sposób jej działania. Powinny być podane na rysunku zestawieniowym podstawowe wymiary (gabaryty), a na rysunkach detali wymiary, tolerancje i uwagi umożliwiające ich wykonanie i zmierzenie. Na rysunku powinna być możliwość pełnej i jednoznacznej identyfikacji dokumentu, a więc powinna znaleźć się nazwa firmy (producenta), nazwa maszyny przedstawionej na rysunku, typ i numer, podziałka oraz data utworzenia rysunku, a dalej nazwisko konstruktora i niekiedy sprawdzającego i zatwierdzającego rysunek. Podpisy powinny być złożone na rysunku już wydrukowanym. Tak wykonany rysunek może być uznany za dokument, też prawny. Można wtedy powoływać się na ten dokument, podając jego numer i datę wykonania (może być wiele wersji różniących się datą), który staje się często w tym momencie dokumentem umownym (wynikającym z umowy), jeżeli jest w niej taki zapis o dokumentacji technicznej, albo, że wyrób będzie wykonany według tej konkretnej dokumentacji. Niekiedy zatwierdza się rozwiązanie konstrukcyjne maszyny, zwłaszcza jednostkowej, z udziałem inwestora wg tej konkretnej dokumentacji. Taki rysunek jest też dokumentem potrzebnym do opracowania technologii procesowej, w gwarancji i rękojmi, w obrocie częściami zamiennymi itp.

Numeracja dokumentacji
Rysunki konstrukcyjne wyrobu (nie tylko maszyny) powinny mieć numer rysunku składający się z typu i właściwego numeru. Numer ten będzie jednocześnie używany we wszelkiej korespondencji w tym także w umowach, reklamacjach, prezentacjach i ofertach itd. Wprowadzenie numeru jest bezwzględnie konieczne, aby dokumentacja mogła mieć cechy dokumentu prawnego. Numery te są tak zbudowane, że pierwsze dwie litery oznaczają typ wyrobu, maszyny, obrabiarki, a trzecia litera może być od nazwy firmy, bądź miejscowości. Kolejna litera lub cyfra to wersja wyrobu. Dotyczy to też innych dokumentów składających się na dokumentację techniczną np. Ocena zgodności, Warunki techniczne wykonania, wszelkie obliczenia uporządkowane w zeszycie z ponumerowanymi stronami lub w odpowiednim pliku na serwerze. Przechowywanie i archiwizowanie wielu dokumentacji maszyn może wymagać bardziej rozbudowanej numeracji np. tylko w postaci kodu cyfrowego dwunastopozycyjnego.
Dla większości maszyn, obrabiarek czy pras proponuje się następującą budowę numeru dokumentacji:
XYZ 1 – 00.00.00
gdzie:
X – pierwsza litera od nazwy wyrobu
Y – wyróżnik wielkości lub rodzaju budowy np. pozioma lub pionowa
Z – pierwsza litera nazwy firmy
1,2,3… itd. kolejne numery albo maszyny, albo kolejnych wersji tej samej maszyny (zależnie od produkcji konkretnej fabryki)
Pierwsze dwa 00 to numer zestawienia,
drugie dwa 00 to numer podzespołu,
trzecie dwa 00 to numery detali w podzespole.
Przy dużych maszynach można zastosować zamiast dwóch pozycji trzy miejsca. Wtedy numer będzie wyglądał następująco:
XYZ 1 – 000.000.000
lub XYZ 1 – 00.000.000
Propozycja jest powszechnie stosowaną numeracją w przemyśle, tu podana jest w wersji uproszczonej, gdyż dla większości maszyn prostych w budowie i nie zawierających zbyt dużo rysunków, jest wystarczająca. Przyjęcie w przedsiębiorstwie systemu numeracji dotyczy także innych wyrobów, w przyszłości, o których budowie na razie nic nie wiadomo. Numery rysunków powinny być na wszystkich rysunkach dokumentacji, także numery poszczególnych części, które nie mają rysunku, lub mają rysunek ale bez wymiarów. Tu powinny one znaleźć się kolejno na ostatnim miejscu, tak jak części. Jeżeli byłoby kilka arkuszy zestawieniowych to do numeru zestawienia dopisuje się ark. 1, ark. 2 itd. Przy zapożyczaniu części do innej maszyny, ta część jest wtedy też jednoznacznie oznaczona i nie stwarza to żadnych problemów.
Jeżeli spis części i normaliów występuje jako osobne opracowanie (tzw. sticklista), to oprócz numeru zestawieniowego w tym opracowaniu trzeba dopisać np. Lista części. Dotyczy to też innych opracowań, takich jak obliczenia, ocena zgodności, instrukcja obsługi maszyny, warunki techniczne wykonania i inne.

Pozostałe zapisy
W tabliczce rysunkowej powinna być umieszczona nazwa firmy (producenta maszyny, wyrobu) i nazwa wyrobu. Na rysunku zestawieniowym powinna to być konkretna nazwa maszyny, urządzenia, np. tokarka specjalna lub paleta słupkowa do piętrzenia itp. Na rysunkach detali mogą być różne nazwy części, ale przyjęte w technice.
W tabliczkach rysunkowych konieczne jest podanie daty powstania dokumentacji, a także nazwiska i podpisu konstruktora, i jeżeli jest taka procedura w przedsiębiorstwie – także sprawdzającego. W zasadzie powinny one być naniesione na rysunku w wersji papierowej, który wtedy jest oryginałem. Na co dzień, w warsztacie, w kontroli i innych działach można posługiwać się kopiami tych oryginalnych rysunków. Żeby dokumentacja nosiła cechy oryginału konieczny jest także podpis (na oryginale) osoby zatwierdzającej. Jeżeli ten podpis złoży prezes, czyli osoba odpowiedzialna prawnie w przedsiębiorstwie, to jest to wystarczający dowód na dopuszczenie dokumentacji do produkcji. Jeżeli podpis złoży inna osoba w firmie, nawet upoważniona przez zarząd, to korzystne będzie jeszcze dodatkowe zarządzenie prezesa (dyrektora) o wprowadzeniu dokumentacji do produkcji. Od tego momentu dokumentacja staje się obowiązująca i nie ma żadnych możliwości wprowadzania w niej zmian przez kogokolwiek. Zmiana wymiaru lub rysunku, materiału itd. wymaga specjalnej procedury z powiadomieniem wielu osób biorących udział w dopuszczeniu i certyfikacji wyrobu oraz wystawienia kart zmian dla wszystkich egzemplarzy dokumentacji, znajdującej się w wielu działach przedsiębiorstwa, a niekiedy też u klientów. A być może także nowych obliczeń wytrzymałościowych, czy oceny zgodności. Kartę zmian może podpisać ta osoba, która zatwierdziła dokumentację. Jak z tego wynika, dokumentacja konstrukcyjna jest ważnym dokumentem, który podlega pewnym zasadom i procedurom, i dlatego nie można jej traktować w sposób nieprzemyślany. Nie wystarczy coś ładnie i dobrze narysować.
W tabliczkach na rysunkach konieczne jest podawanie skali. Rysunki w dokumentacji wykonawczej powinny być wydrukowane na większych formatach (np. rysunki zestawieniowe na formatach A1 lub A2, detale A3, A4) aby wykonawcy (pracownicy) nie mieli problemu z odczytaniem wymiarów i uwag. Unika się w ten sposób błędów odczytania.
Pominięto tu omówienie sporządzania dokumentacji i jej zakres, gdyż zagadnienia te zostały już omówione wcześniej w osobnym artykule. Tu koncentrujemy się tylko na pełnej identyfikacji dokumentacji i jej archiwizowaniu, bardziej w aspekcie prawnym dokumentacji technicznej wyrobu.

Instrukcja działania i inne dokumentacje
Przy produkcji maszyn obowiązuje dostarczenie instrukcji użytkowania oryginalnej oraz deklaracji zgodności WE. Wynika to wprost z dyrektywy maszynowej. Jednak są wyroby, które nie są maszynami i nie podlegają tej dyrektywie, gdyż nie mają cech maszyny (ruchomy element nie napędzany siłą mięśni). Wobec czego nie jest konieczne wykonywanie żadnego opisu, ani instrukcji obsługi. Nie ma również konieczności przeprowadzania oceny zgodności dla wydania deklaracji WE (zdarza się, że podlegają takie urządzenia lub instalacje dyrektywie o minimalnych wymaganiach). Jednak te urządzenia mogą być skomplikowane w obsłudze, a niekiedy stwarzać niebezpieczeństwo dla obsługi lub osób postronnych, wskazane więc byłoby dołączanie krótkiego opisu, w którym byłyby zawarte (oprócz danych technicznych i skróconej instrukcji użytkowania) pewne ostrzeżenia i niedopuszczalne działania.

Prawa własności do dokumentacji
Każda dokumentacja konstrukcyjna podlega ochronie z tytułu praw autorskich. W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych mowa jest o ochronie prawa autorskiego niezależnie od postaci. Może to więc być dokumentacja ale też konkretny wyrób wykonany wg dokumentacji lub bez dokumentacji. Wyroby mogą także podlegać prawu własności przemysłowej, a więc mogą mieć patent lub wzór przemysłowy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy nasza dokumentacja nie narusza praw osób trzecich. Za naruszenia tych praw grożą poważne sankcje, głównie finansowe oraz długotrwałe procesy sądowe. W praktyce sądowej na ogół przyjmuje się, że nie narusza się tych praw, jeżeli wyroby różnią się między sobą w co najmniej w 30%. Nowo wykonana dokumentacja wyrobu, jeżeli nie narusza żadnych praw osób trzecich, powinna być (jeżeli się kwalifikuje) zgłoszona do Urzędu Patentowego, przynajmniej dla ochrony wzoru przemysłowego.

tabliczka rys zestawieniowego
Rys. 2 Przykład wypełnionej tabliczki dla rysunku zestawieniowego

Osobną sprawą jest nabycie praw autorskich od konstruktora, ale też od projektanta wzoru przemysłowego (tzw. design) – jeżeli występuje, zwłaszcza gdy specjalista wykonał dokumentację na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, i nie jest pracownikiem etatowym firmy. Należy wtedy te prawa majątkowe odkupić i to w momencie przekazywania przez twórcę dokumentacji, bo nie można kupić praw autorskich majątkowych do czegoś co jeszcze nie istnieje. Prawa te potrzebne są też dla przypadków, w których dokumentacja konstrukcyjna przekazywana jest innej firmie w jakimkolwiek celu, obojętnie czy to jest fuzja firm, czy kooperacja, czy produkcja części zamiennych, albo w celu przeprowadzenia serwisu. Nie można przekazać dokumentacji do której nie posiada się praw majątkowych. A do przeniesienia praw autorskich majątkowych ustawa wymaga formy pisemnej. Jeszcze trudniejsza jest sprawa, jeżeli mamy do czynienia z wynalazkiem. Wtedy należy odkupić od twórcy np. licencję na produkcję lub nabyć od niego patent. Zagadnienia te nie są proste, więc trudno opisać je w krótkim tekście. W razie potrzeby dobrze byłoby znaleźć prawnika, który specjalizuje się w tych zagadnieniach np. w kancelarii patentowej.

Norma zakładowa
Dzisiaj trochę zapomniana, dotycząca wyrobu lub tylko niektórych jego części, ale występujących też w innych wyrobach przedsiębiorstwa np. zawężenia zespołów i części normalnych (śrub, nakrętek i innych tym podobnych) lub powtarzających się części specjalnych, ustanowiona w przedsiębiorstwie byłaby ukoronowaniem dopracowania dokumentacji technicznej oraz warunków technicznych, nie powodując zmiany aktualności tych dokumentacji. Norma zakładowa (ang. factory standard, niem. werksnorm), oznaczana w Polsce zwykle symbolem ZN (po tym numer kolejny i np. data wprowadzenia), zakładowa norma techniczna, opracowywana, ustanawiana i stosowana w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, jest najstarszym rodzajem dokumentu normalizacyjnego, stosowanym w różnych krajach od I połowy XIX wieku.
Określa ona wymagania wewnątrzzakładowe, jakie musi spełnić produkt lub proces, by można było go uznać za funkcjonalny. Normy zakładowe ustanawia kierownictwo zakładu na wniosek normalizatora lub normalizatorów zakładowych. W Polsce do 1993 r. opracowywanie i ustanawianie norm zakładowych objęte było postanowieniami ustaw i było regulowane przepisami ustawy o normalizacji. Od roku 1994 podlega przepisom wewnątrzzakładowym.

Archiwum zakładowe
Zatwierdzoną i dopuszczoną do produkcji dokumentację, przede wszystkim papierową, przechowuje się w archiwum zakładowym, które też podlega pewnym zasadom i procedurom. Przede wszystkim nie powinny mieć do niego dostępu osoby postronne. Pomieszczenia archiwum muszą więc mieć solidny zamek, być plombowane i pozostawać pod opieką osoby odpowiedzialnej za archiwum, która dba o dokumentację i o jej kompletność. Ona kseruje dokumentacje na polecenie zwierzchnika (najlepiej pisemne) i prowadzi rejestr wydanych egzemplarzy. Przechowywane w archiwum egzemplarze powinny być oryginałami. Powinny też w komplecie zawierać wszystkie inne wymagane dokumentacje, jak np. obliczenia kinematyczne i wytrzymałościowe oraz wszelkie opisy, a nawet szkice i rysunki koncepcyjne. Koniecznie też muszą zawierać ocenę zgodności, deklarację WE w oryginale i instrukcję użytkowania maszyny, a także wszelkie uzgodnienia np. z rzeczoznawcami, korespondencję z urzędami np. UDT, PZH czy PIP. Osoba odpowiedzialna przyjmuje kompletną dokumentację od działu konstrukcji, lub w mniejszych firmach od konstruktora, i rejestruje tę dokumentację, albo w zeszycie, albo w komputerze.
Jeżeli dokumentacja przechowywana jest na serwerze, to i tu obowiązują pewne zasady. Do serwera absolutnie nie może mieć dostępu nikt poza wytypowaną i zaufaną osobą. Serwer zamknięty w osobnym pomieszczeniu, jak archiwum, odpowiednio przygotowanym do wielkości serwera (wentylacja, awaryjne zasilanie itp.). Co najmniej raz na kwartał należy zgrać wszystkie dane na zewnętrzny dysk i przechowywać go w innym bezpiecznym miejscu. Niektóre banki oferują skrytki bankowe. Jest to dobre miejsce i akceptowane przez poważnych kontrahentów, ubezpieczycieli, banki kredytujące produkcję itp. Jeżeli nie ma takiej możliwości to lepiej żeby np. ktoś z zarządu trzymał dysk w sejfie zakładowym lub domowym, zwłaszcza, że na serwerze są też inne dane, np. księgowe. Powinna też być instrukcja obsługi archiwum, z której musi wynikać, kto może otrzymywać egzemplarze dokumentacji lub poszczególne rysunki. Oczywiście powinny to być osoby kompetentne. W archiwum powinna być utrzymywana stała temperatura i wilgotność. Nie należy umieszczać archiwum w piwnicy, ani na najwyższym piętrze, ze względu na możliwość zalania pomieszczenia archiwum, co może powodować niewyobrażalne straty dla przedsiębiorstwa.
Jak widać, postępowanie z dokumentacją techniczną wymaga trochę wysiłku. W wielu firmach – jak wspomniałem – są pewne procedury tworzenia, przechowywania i obiegu dokumentacji. Jednak spotyka się dużo nowych firm, gdzie znajomość tych zagadnień jest znikoma. W poważnej produkcji niefrasobliwość i lekkomyślność w postępowaniu z dokumentacją może powodować niewyobrażalne straty. Warto więc ten wysiłek podjąć.

Aleksander Łukomski

 

artykuł pochodzi z wydania 7/8 (130/131) lipiec/sierpień 2018


W latach osiemdziesiątych minionego wieku rozpoczął się upadek wielkich firm stylistycznych. Koncerny samochodowe doszły do wniosku, że kupowane dotąd projekty mogą powstawać we własnych centrach. Podobnie jak pojazdy koncepcyjne i niszowe wersje samochodów budowane dotąd w fabrykach lub manufakturach „carozzieri”.

Ryszard Romanowski

gt r 50

Przykładem tego postępującego procesu mogą być losy słynnej firmy Bertone, która w początkach bieżącego stulecia musiała wstrzymać produkcję nadwozi kabrio, ponieważ dotychczasowi kontrahenci zaczęli sami je projektować i produkować. Rosnąca konkurencja pomiędzy producentami i polaryzacja rynku sprawiły, że nieszablonowe wizje wielkich stylistów coraz częściej zaczynają budzić zainteresowanie koncernów. Dotyczy to szczególnie ekskluzywnych modeli budowanych w bardzo ograniczonych ilościach.
Podczas Goodwood Festival of Speed w brytyjskim Chichester, 12 lipca, firma Italdesign Giugiaro zaprezentowała dwa niezwykłe samochody. Jednym z nich był prezentowany podczas salonu w Genewie 2018 model Duerta. Tym razem nie był to eksponowany statycznie koncept ale Zerouno Duerta, napędzany 10-cylindrowym silnikiem w układzie V, o pojemności 5,2 l i mocy 610 KM. Ma powstać pięć egzemplarzy tego pojazdu.
Drugi samochód uświetniał dwie rocznice. GT-R 50 zbudowano na pięćdziesiąte urodziny firmy Italdesign oraz pięćdziesięciolecie wprowadzenia przez koncern Nissan sportowych modeli oznaczanych literami GTR. Półwiecze sportowych Nissanów minie w przyszłym roku, kiedy to pierwsze GT-R 50 zaczną trafiać do klientów. Nissany GT-R od początku budziły emocje na całym świecie, mimo że początkowo przeznaczone były wyłącznie na rynek japoński. Modele Skyline GT-R, budowane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wyłącznie z kierownicą po prawej stronie, często za sprawą prywatnego importu trafiały do Ameryki Północnej i Europy. Samochody te imponowały osiągami potwierdzanymi licznymi zwycięstwami w seriach wyścigowych strefy Azji i Pacyfiku. Mimo, że ich 6-cylindrowe silniki o pojemności 2595 ccm rozwijały 280 KM, nie miały wielu konkurentów wśród znacznie mocniejszych europejskich i amerykańskich aut. Moc 280 KM była ustaloną przez japońskie przepisy maksymalną mocą dla samochodów sportowych. W 2007 roku podczas Tokyo Motor Show zaprezentowano model GT-R nie mający związku ani ze Skyline, ani z żadnym innym modelem koncernu. Zniknęła również dotychczasowa granica mocy. Powstała maszyna o osiągach supersamochodu, a przy tym praktyczna i dostępniejsza cenowo.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (130/131) lipiec/sierpień 2018


Zaokrąglenia pozostają nieodzownym elementem konstrukcyjnym projektowanych części, bez względu na sposób ich wytwarzania. W przypadku wtrysku tworzywa lub odlewania, poza oczywistym aspektem czysto estetycznym, wywierają one również wpływ na technologiczność części, będąc w pewnych sytuacjach kluczowym elementem w zachowaniu jednorodnej grubości ścianek. Wraz z wzrostem komplikacji geometrii modelu 3D rosną wymagania względem generowanych zaokrągleń.

Jacek Mydlikowski

skomplikowane zaokraglenia

Podstawowym zadaniem odpowiedniego narzędzia w CAD staje się tworzenie powierzchni stycznych, o przekroju łuku, wzdłuż wskazanych krawędzi do sąsiadujących obok powierzchni. Kolejnym krokiem pozostaje połączenie schodzących się zaokrągleń, o ile wskazane krawędzie schodzą się do wspólnego wierzchołka. Takie połączenia, ze względu na liczbę zaokrągleń oraz miejsce ich wzajemnego spotkania się, mogą generować problemy użytkownikom CAD. Warto zatem znać pewne uniwersalne metody radzenia sobie z kłopotliwymi przypadkami.

Zanikająca krawędź
Pierwszym pospolicie występującym przykładem zaokrąglenia kłopotliwego dla części CAD jest przypadek zanikającej krawędzi. Objawia się on przechodzeniem dwóch przecinających się wzajemnie powierzchni w jedną. Większość CAD-ów radzi sobie z tym zwężając zaokrąglenie, aż do jego zaniku. Część potrafi udźwignąć to zadanie jak należy i umożliwia zaokrąglenie ze stałym odstępem krawędzi zaokrąglenia (np. w Creo to opcja Round > Chordal), aż do zaniku krawędzi. Niemniej, zdarzają się sytuacje na pierwszy rzut oka trywialne, a dla systemu jednak nie do udźwignięcia.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (130/131) lipiec/sierpień 2018


W obecnych czasach, kiedy różne grupy ludzi są bardzo negatywnie nastawione do jakiejkolwiek wycinki drzew i często własnymi ciałami bronią każdego drzewa przeznaczonego na meble czy papier, istnieje metoda znacznie bardziej skuteczna dla ochrony lasów i puszcz. Polscy naukowcy i inżynierowie opracowali metodę modyfikacji drewna, która w ewidentny sposób zwiększa jego trwałość i wytrzymałość, i dzięki temu jest znacznie skuteczniejsza w racjonalnym wykorzystaniu lasów, niż przywiązywanie się do drzewa.

Aleksander Łukomski

Drewno jest jednym z najstarszych i najpowszechniej stosowanych w świecie materiałów, w większości jako tworzywo konstrukcyjne. Ma wiele zalet, które powodują, że przerabia się je na tysiące różnego rodzaju produktów i wyrobów, także maszyny np. koła młyńskie, wiatraki, samoloty, jachty, samochody i wiele innych. Jest też materiałem stale odtwarzanym przez przyrodę na drodze biosyntezy. Obok wielu korzystnych właściwości obarczone jest też szeregiem wad, stąd konieczność doskonalenia jego właściwości. Zadaniem najważniejszym jest przedłużenie trwałości jego użytkowania, przynajmniej na tak długo, jak długo trwa jego odtwarzanie przez przyrodę. Z wad drewna najbardziej niekorzystną jest jego pęcznienie i kurczenie się pod wpływem zmiennych warunków otoczenia. Innymi wadami są: niska wytrzymałość drewna w kierunku prostopadłym do kierunku ułożenia włókien, mała odporność na ścieranie oraz na działanie czynników biotycznych i atmosferycznych. Także współczynnik przenikania ciepła, a więc termoizolacyjność, zmienia się wraz ze wzrostem wilgotności drewna.

modyfikacja drewna styrenem
Rys. 1 Nasiąkliwość lignomeru i drewna podczas moczenia w wodzie o temperaturze +/- 20 °C

Dotychczasowe, tradycyjne metody ochrony drewna lub impregnacji nie są wystarczająco skuteczne, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu. Dla zachowania struktury drewna i jego właściwości pozytywnych stworzono technikę modyfikacji, polegającą na dodaniu do drewna najmniejszych cząstek tworzyw sztucznych jakimi są monomery, a następnie na ich spolimeryzowaniu wewnątrz drewna. Otrzymuje się w ten sposób nowy kompozyt materiałowy drewno-polimer, który charakteryzuje się lepszymi własnościami od właściwości materiałów użytych do jego wytworzenia. Przykładowo, wytrzymałość na zginanie statyczne drewna olchy wynosi 650 daN/cm2, polistyrenu 450 daN/cm2, a wytworzonego z tych materiałów lignomeru aż 1600 daN/cm2 . Szkielet celulozowy drewna wzmacnia wytrzymałość tworzywa sztucznego, które z kolei znacznie poprawia właściwości drewna.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (130/131) lipiec/sierpień 2018