21 czerwca 2024


Kontynuując, rozpoczęty w poprzednim odcinku cyklu, temat, związany z definicją krzywej opisanej dowolnym równaniem, proponuję rozważenie metody, która jest nie tylko automatyczna, ale także w pełni parametryczna.

Andrzej Wełyczko

Niech po raz kolejny będzie to ewolwenta, której konstrukcję rozpoczniemy od modelu pokazanego na Rys.1. Na tym początkowym etapie w modelu mamy zdefiniowane:

  • Parametry:

-R – promień okręgu Circle.1,
-Liczba punktów – parametr typu całkowitego,
-Krok – parametr typu rzeczywistego,

  • Prawa zmienności: Law-X i Law-Y,
  • Elementy geometryczne podzielone na dwa zestawy:

-Geometrical Set.1: Punkt Środek koła oraz okrąg Circle.1,
-MojePunkty: punkty Point.1... Point.4.
Rys1_sPunkty zestawu MojePunkty mogą być zupełnie dowolne, bo celem tej metody jest automatyczne generowanie N punktów ewolwenty (N = Liczba Punktów) o współrzędnych obliczonych dla praw zmienności Law-X i Law-Y, i argumentów wyznaczonych na podstawie wartości parametru Krok. Realizacja tej metody polega na zastosowaniu dwóch nowych, nieopisanych wcześniej obiektów: List (środowisko Knowledge Advisor) oraz Knowledge Pattern (środowisko Product Knowledge Template). Lista (List), jak sugeruje nazwa, może być zastosowana do zarządzania listami obiektów geometrycznych lub parametrów i dlatego wprost idealnie nadaje się do zarządzania listą punktów ewolwenty, których wstępna definicja znajduje się w zestawie MojePunkty. Knowledge Pattern to obiekt, który umożliwia automatyczne generowanie sekwencji elementów geometrycznych typu Datum (punkty, linie, okręgi, krzywe powierzchnie lub płaszczyzny) albo wstawianie szablonów konstrukcyjnych typu User Feature, których liczba jest kontrolowana przez parametr użytkownika. Obiekt ten nadaje się wprost idealnie na potrzeby tego przykładu, w którym parametr Liczba punktów określa deklarowaną przez konstruktora liczbę punktów ewolwenty. Idea działania Knowledge Pattern jest bardzo podobna do Reaction – zmiana, którą może być zmiana wartości parametru Liczba punktów uruchamia (zazwyczaj w pętli) procedurę generowania obiektów typu Datum (tu zestaw nowych punktów ewolwenty).

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (22/23) lipiec/sierpień 2009