13 kwietnia 2024


(artykuł sponsorowany)

Niniejszy artykuł przedstawia jedno z zagadnień dotyczących porównania funkcjonalności wybranych narzędzi w przestrzeniach roboczych Siemens NX oraz CATIA V5.

Jerzy Stachów

Na potrzeby opracowania przyjęto scenariusz pojedynczej projektowanej części, tworzonej poza dedykowanym środowiskiem pracy, bez modelu startowego i przynależności do złożenia. Założono sytuację, w której nowy projekt detalu wymaga sparametryzowania założeń geometrią liniową.

nx
Rys. 1 Definicja nowego komponentu w Siemens NX

W każdym z dwóch wymienionych systemów CAD definicja uruchamiania nowego elementu jest odmienna, choć rezultat procesu jest analogiczny. W Siemens NX tworzenie nowego komponentu odbywa się dwojako: z wykorzystaniem menu głównego, przez zakładkę File, użycie polecenia New i wybór opcji Model z dostępnych elementów startowych. Druga możliwość definiowania odnosi się do wykorzystania skrótu klawiszowego CTRL+N i wskazania opcji Model spośród występujących na liście komponentów. Po wybraniu lokalizacji pliku i nadaniu obowiązującej nazwy detalu, program kieruje użytkownika do przestrzeni roboczej 3D NX.
CATIA V5 pozwala użytkownikowi na tworzenie nowego komponentu także na dwa niezależne sposoby: pierwszą możliwością jest użycie polecenia New znajdującego się w zakładce File menu głównego programu. Po wybraniu z listy dostępnych komponentów opcji Part (jako pojedynczego detalu) użytkownik musi określić definicję przez opcjonalny wybór trybu projektowania w ujęciu hybrydowym (Enable Hybrid Design) oraz automatyczne generowanie folderu zawierającego geometrię liniową oraz płaszczyznową (Create Geometrical Set). Po wpisaniu aktualnej nazwy detalu, program uruchamia interfejs przestrzeni roboczej 3D. Drugą możliwością jest utworzenie pojedynczego elementu z wykorzystaniem skrótu klawiszowego CTRL+N. Dalsza procedura jest analogiczna do opisanej w poprzednich zdaniach. Uruchamiana nowa, pojedyncza część, zanim zostanie zapisana, znajduje się w pliku tymczasowym, gdzie lokalizacja jest określona domyślnie przez ustawienia globalne systemu CAD.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1-2 (64-65) styczeń-luty 2013