24 czerwca 2024


W harwardzkim Wyss Institute opracowano nową metodę druku 3D wolnostojących struktur pozbawionych materiału nośnego. Wykorzystano coś w rodzaju tuszu zawierającego nanocząsteczki srebra.

N 2 druk w powietrzu

Materiał podawany jest przez dyszę i wyżarzany precyzyjnym promieniem laserowym. Dysza porusza się wzdłuż współrzędnych  X, Y, Z i mo­że wykonywać skomplikowane kształty, np. półkoliste i spiralne, w przestrzeni, w cza­sie kilku sekund. Wydrukowa­ne bryły mają doskona­łą przewodność elektryczną. Za pomocą tej technologii można również tworzyć bardzo skomplikowane struktury architektury elektronicznej na płytkach z tworzyw sztucznych.

wyss.harvard.edu