2 grudnia 2022Rys-7
rys. 7

Na rysunku 7 przedstawiono schemat przedstawiający trajektorię ruchu rolki wyoblajacej, a w części dolnej – trajektorię ruchu głowicy laserowej, oddalonej od podgrzewanego obiektu.

tab4_s
Tabela 4

W tabeli 4 przedstawiono wyniki pomiarów podczas procesu wyoblania na zimno i z miejscowym podgrzewaniem laserowym.
W trakcie wyoblania z podgrzewaniem uzyskano większe odkształcenie wytłoczki, w związku z tym uzyskano większą wysokość wyrobu (Rys. 8).

Rys-8
Rys. 8 Wytłoczki po wyoblaniu na zimno i z podgrzewaniem

Podczas kształtowania na zimno konieczne było zastosowanie międzyoperacyjnej obróbki cieplnej – wyżarzania rekrystalizującego.
Podczas prowadzenia prób technologicznych wyoblania z podgrzewaniem laserowym, rozkład temperatur na kształtowanym krążku odczytywano najpierw za pomocą kamery termowizyjnej. Okazało się, jednak, że w przypadku pomiaru temperatury w tak skomplikowanym procesie, konieczne jest zastosowanie innego urządzenia pomiarowego, kamery sprawdziły się bowiem tylko w pomiarach rozkładu temperatur podczas tłoczenia oraz przy pomiarach rozkładu temperatur w szafach sterowniczych.
Ze względu na możliwości pomiarowe i specyficzne wymogi warunków pomiaru wybrano m.in. pirometr dwubarwny. Pirometry o plamkach pomiarowych: 1 mm oraz 3,7 mm, umożliwiły dokładny pomiar materiału podczas grzania (Rys. 13).

Rys-13
Rys. 13 Pirometry Raytek z pomiarem temperatury w zakresie 450-2250 °C

Dodatkowo wytypowano jedno z tych urządzeń do pomiaru temperatury materiału w trakcie procesu wyoblania z miejscowym podgrzewaniem. Drugi pirometr przeznaczony został do pomiaru temperatury na narzędziu kształtującym.

Podsumowanie
Stosując w/w technologie wraz z zastosowaniem podgrzewania laserowego w procesie wyoblania, można uzyskać z materiałów trudno odkształcalnych wyroby, których nie udało się uzyskać do tej pory znanymi technologiami. Stwarza to niewątpliwie nowe możliwości wytwarzania wyrobów o skomplikowanych kształtach z trudno odkształcalnych materiałów.

Tadeusz Drenger, Łukasz Nowacki, Tomasz Gądek,
Sławomir Frąckowiak, Marek Pawlicki
Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu


Literatura:
S. Frąckowiak. Projektowanie procesów technologicznych wytłoczek osiowosymetrycznych na wyoblarkach sterowanych CNC. Obróbka Plastyczna Metali t. XXII nr 1 (2011)
T. Drenger, T. Gądek, Ł. Nowacki, J. Wiśniewski, J. Lisowski, S. Frąckowiak. Doskonalenie technologii kształtowania obrotowego wyrobów złożonych. Obróbka Plastyczna Metali t. XX nr 2 (2009)

T. Drenger, T. Gądek, Ł. Nowacki J. Wiśniewski. Innowacyjna technologia kształtowania obrotowego wytłoczek ze stopu niklu z miejscowym podgrzewaniem laserowym. Obróbka Plastyczna Metali t. XXI nr 2 (2010)
T. Drenger, J. Wiśniewski, Ł. Nowacki. Wyoblanie i zgniatanie obrotowe w kształtowaniu blach. TKA X sympozjum Naukowo Techniczne TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE I AUTOMATYKA (2007)
T. Drenger, J. Wiśniewski, Ł. Nowacki. Badania innowacyjnej technologii podgrzewania materiałów trudno odkształcalnych w procesach kształtowania obrotowego blach. 18th international scientific and technical conference: Design and technology of drawpieces and die stampings. Materiały konferencyjne Poznań – Wąsowo (2010)
T. Drenger, T. Gądek, Ł. Nowacki. Stanowisko do badań kształtowania obrotowego na gorąco. 18th international scientific and technical conference: Design and technology of drawpieces and die stampings. Materiały konferencyjne Poznań – Wąsowo (2010)
M. Pawlicki, T. Drenger. Analiza porównawcza wyników symulacji komputerowej procesów kształtowania wyrobów cienkościennych. Obróbka Plastyczna Metali
t. XXII nr 1 (2011)

artykuł pochodzi z wydania Październik 10 (49) 2011