16 kwietnia 2024

 

(artykuł reklamowy)

connected engineering

3DEXPERIENCE: CONNECTED ENGINEERING

To angielskie określenie nie jest łatwo zgrabnie przetłumaczyć na język polski, bo czy POŁĄCZONA INŻYNIERIA generuje odpowiednie skojarzenia?Jeśli INŻYNIERIA oznacza wszystko to, co jest związane z procesami tworzenia lub modyfikacji istniejących wyrobów, to jest to właściwa interpretacja dla słowa ENGINEERING. Tu należałoby podkreślić znaczenie słowa wszystko, bo nie chodzi tylko o projektowanie (3D, 2D) czy definiowanie technologii wykonania lub montażu. Wszystko oznacza realizację zadań różnych specjalistów począwszy od marketingu, analizy rynku i wymagań, przez projektowanie, definiowanie technologii wykonania, serwisowania, aż do recyklingu. Nic nowego, bo takie lub podobne zadania są realizowane przez każdą firmę. Na czym w takim razie polega problem? Większość z tych zadań jest realizowana za pomocą specjalistycznych narzędzi (programów, systemów informatycznych), których rezultaty (plany, modele przestrzenne, rysunki, specyfikacje, listy materiałowe, itd.) trudno ze sobą zintegrować lub inaczej POŁĄCZYĆ.

Przymiotnik POŁĄCZONA generuje natychmiast pytania typu: POŁĄCZONA z kim? POŁĄCZONA z czym? Poprawna interpretacja słowa CONNECTED jest odpowiedzią na te pytania. CONNECTED oznacza, że wszyscy zapisują rezultaty swojej pracy w taki sposób, aby każdy (zgodnie z uprawnieniami oraz potrzebami) miał dostęp do informacji (danych, modeli 3D, rezultatów symulacji, procesów montażu, itd.) zdefiniowanych przez innych. Jeśli tak, to CONNECTED oznacza, że wszyscy pracują w jednym środowisku, w którym udostępniają to, nad czym pracują lub to, co ich zdaniem warto zrobić, aby zespół (wszyscy) osiągnął sukces. Tak rozumiane środowisko pracy generuje kolejne skojarzenie: platforma współpracy jako rezultat zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych. W tym kontekście CONNECTED oznacza połączenie z platformą współpracy i w taki sposób połączenie wszystkich użytkowników tej platformy.

Przez lata, a nawet dekady, przywykliśmy do różnych aspektów współpracy, wymiany danych lub informacji pomiędzy zespołami technicznymi. Dlaczego tylko technicznymi? Dlatego, że informacje były definiowane w formatach dostępnych tylko z licencją na specjalistyczne oprogramowanie (na przykład CAD/CAM/CAE), a to było/jest dostępne tylko nielicznym. Jak taka współpraca była/jest realizowana? W dobie wszechobecnych komputerów stosujemy dyski sieciowe, konta FTP, a czasami także załączniki poczty elektronicznej. Takie narzędzia to jednak za mało, bo potrzebne jest środowisko efektywnej współpracy z dostawcami, kooperantami czy klientamii jednocześnie dostępne dla poziomu biznesowego firmy (czyli menedżerów poszczególnych grup, działów czy zakładów).

  • Dlaczego dostawcy lub kooperanci? To oczywiste. Nie możemy sami projektować, produkować czy serwisować. Globalizacja (niekoniecznie rozumiana jako współpraca pomiędzy firmami z różnych kontynentów) nie jest przecież tylko „trendy”, ale jest rezultatem spełnienia wymagań biznesowych. To się po prostu opłaca.

  • Dlaczego klienci? Jeśli klient jest zaangażowany na wczesnym etapie rozwoju produktu, to może zgłosić swoje uwagi lub zasugerować zmiany konstrukcyjne, które wdrożone przez zespół definiujący nowy produkt zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu realizowanego projektu.

  • Dlaczego poziom biznesowy firmy? Jeśli menedżerowie różnego poziomu i różnych specjalności mają dostęp do tych samych danych oraz możliwość takiej ich wizualizacji, która w sposób zrozumiały przedstawi aktualny stan realizacji zadań firmy, zespołu lub pojedynczego pracownika, to mogą łatwiej zarządzać, podejmować decyzje, nadzorować realizację zadań i projektów oraz zatwierdzać lub sugerować zastosowanie alternatywnych rozwiązań.

Czy platforma współpracy jest rozwiązaniem dla każdej firmy? Wspomaganie procesów współpracy oraz wymiany informacji ma wartość dla każdej firmy i dlatego odpowiedź na takie pytanie jest twierdząca. Nie można jednak stanowczo powiedzieć, że wdrożenie platformy współpracy z dnia na dzień zastąpi wszystkie programy lub systemy informatyczne stosowane dzisiaj w każdej firmie, bo każda firma jest inna. Nie jest przecież łatwo zamienić dzisiejsze środowisko pracy na nawet najlepszą platformę współpracy, bo to wymaga czasu, nakładów, a czasami jest to niemożliwe lub utrudnione, zwłaszcza w przypadkach stosowania bardzo specjalistycznych programów komputerowych, dla których integracja z platformą jeszcze nie istnieje. Ale… Jeśli platforma współpracy może być zintegrowana(czyli POŁĄCZONA) z innymi narzędziami (programami), to CONNECTED nabiera nieco innego znaczenia.

Na stronie https://discover.3ds.com/pl/smart-working-on-cloud-catia-users dla użytkowników systemu CATIA V5 – dostępne są webinaria omawiające możliwości pełnego korzystania z platformy 3DEXPERIENCE:
– Analiza rozkładu mas, symulacje kinematyczne oraz optymalizacja topologiczna kształtu
– Zaawansowana wizualizacja, VR oraz inżynieria odwrotna
– Ciągłość oraz swoboda dostosowania procesów projektowania
– 3D Product Architect
– Collaborative Designer for CATIA V5
– CATIA CONNECTED ENGINEERING

 
Tyle tytułem wstępu – czas wyjaśnić jak rozwiązania oferowane przez Dassault Systèmes wspierają inicjatywę CONNECTED ENGINEERING. Wspomniana wyżej platforma współpracy jest w tym przypadku platformą 3DEXPERIENCE, do której dostęp jest gwarantowany za pomocą ról. Każda rola platformy 3DEXPERIENCE jest zestawem aplikacji i usług wspomagających pewien zakres aktywności. Fundamentem platformy 3DEXPERIENCE jest rola Collaborative Business Innovator. Każdy użytkownik platformy korzysta z aplikacji dostarczanych przez tę rolę, czyli ma zapewnione wszystko to, co jest potrzebne do interakcji z platformą i jej użytkownikami. Użytkownikiem może być każdy: pracownik firmy, dostawca, a nawet klient. Istotne jest to, że dostępdo danych jest kontrolowany za pomocą administracyjnie zdefiniowanych uprawnień i oczywiście wynika z roli (licencji) jaką posiada użytkownik.

Definiowanie nowych lub modyfikacja istniejących wyrobów są zawsze realizowane przez tych, którzy pracują z systemami/aplikacjami inżynierskimi (CAD/CAM/CAE) i tych, którzy„konsumują” dane/informacje, zdefiniowane w tych systemach (modele 3D, rysunki 2D, symulacje MES, listy materiałowe, procesy technologiczne, itd.).

Dla niektórych „konsumentów”, czyli tych, którzy potrzebują tylko efektywnego środowiska współpracy, zakres funkcji oferowany przez rolę Collaborative Business Innovator może być wystarczający. Może być, ale nie musi, bo ten bardzo podstawowy zestaw funkcji (aplikacji) nie musi spełniać wszystkich wymagań użytkownika. Istotne jest to, że ta rola (licencja) zapewnia POŁĄCZENIE z platformą 3DEXPERIENCE, oferując wspomaganie podstawowych procesów współpracy (Rys. 1), czyli definiuje infrastrukturę podstawową dla kolejnych, nadrzędnych ról takiego środowiska współpracy.

connected engineering2

Rys. 1

Dostęp do zasobów oraz aplikacji platformy 3DEXPERIENCE jest realizowany w przeglądarce internetowej za pomocą spersonalizowanego przez każdego użytkownika pulpitu nawigacyjnego (dashboard). Informacje gromadzone na takim pulpicie (każdy użytkownik może zdefiniować nieograniczoną liczbę własnych pulpitów) mogą pochodzić z internetu lub z zasobów wewnętrznych firmy.

  1. Aplikacja 3DSwym umożliwia definiowanie i zarządzanie otwartymi lub dedykowanymi do realizowanych projektów grupami dyskusyjnymi (portalami współpracy), które umożliwiają efektywną wymianę informacji i przez to ułatwiają nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także inspirują innowacyjność.

  2. Wspólna dla wszystkich baza danych, w której użytkownicy zapisują i tym samym udostępniają dane w różnych formatach, wymaga zastosowania mechanizmów poszukiwania właściwej informacji. Rezultat poszukiwania jest prezentowany w postaci listy, która w kolejnych krokach może być filtrowana za pomocą mechanizmu 6WTag (Who, What, When, How, Where, When). Dzięki temu szybko można zidentyfikować poszukiwaną informację (obiekt, plik, model 3D, itd.), która pozwoli wykonać przydzielone użytkownikowi zadanie.

  3. Uniwersalna przeglądarka (aplikacja 3DPlay) umożliwia przeglądanie informacji zapisanej w niemal dowolnym formacie, w tym także wizualizację modeli 3D bez licencji systemu CAD, w którym ten model został zdefiniowany.

  4. Pliki mogą być współdzielone za pomocą dysku internetowego i dostępne z aplikacji 3DDrive, Google Drive czy Dropbox.

Inicjatywa CONNECTED ENGINEERING jest oczywiście także, a może przede wszystkim skierowana do użytkowników systemu CATIA V5. Mam nadzieję, że każdy kto dzisiaj pracuje z CATIA V5 wie, że następcą tego systemu jest 3DEXPERIENCE CATIA. My (Dassault Systèmes) wiemy, że zmiana (upgrade) systemu nie jest sprawą trywialną. Z powodu różnych ograniczeń lub preferencji nie jest możliwa realizacja takiej zmiany w jednym kroku i dlatego proponujemy transformację wieloetapową – oczywiście w kierunku platformy 3DEXPERIENCE (Rys. 2).

connected engineering3

Rys. 2

Pierwszy krok tej transformacji to Jesteś połączony, czyli połączenie wszystkich użytkowników (także tych, którzy pracują z CATIA V5) z platformą 3DEXPERIENCE, jest realizowany za pomocą omówionej wcześniej roli Collaborative Business Innovator.

Kolejny Krok (Jesteś gotowy na rysunku 2) jest realizowany za pomocą roli Collaborative Industry Innovator oraz Collaborative Designer for CATIA V5. Druga z tych ról sugeruje, że poza integracją z CATIA V5 są dostępne także dedykowane integracje do innych systemów CAD. To prawda, bo platforma 3DEXPERIENCE umożliwia zarządzanie strukturami produktów, których komponenty (pojedyncze części lub zespoły) zdefiniowano w innych systemach CAD. Bez wchodzenia w szczegóły takiej integracji można powiedzieć, że platforma 3DEXPERIENCE łączy narzędzia zewnętrzne i zarządza hybrydową definicją struktury produktu. Komponenty takiej struktury mogą być zdefiniowane za pomocą 3DEXPERIENCE CATIA, CATIA V5, SolidWorks lub innych systemów CAD. A wszystko to bez konieczności upgradu z CATIA V5 lub innego systemu CAD do 3DEXPERIENCE CATIA (czyli bez konwersji z formatu xCAD do natywnego formatu platformy), bo integracja systemu CAD z platformą 3DEXPERIENCE oznacza możliwość zapisu modeli przestrzennych i/lub rysunków na dysku lokalnym lub do bazy danych i w konsekwencji możliwość zarządzania lub przeszukiwania tej bazy w celu zdefiniowania właściwego dla wykonywanego zadania kontekstu projektowego (Rys. 3).

connected engineering4

Rys. 3

Organizacja dostępu do zasobów platformy 3DEXPERIENCE jest realizowana za pomocą przestrzeni współpracy (collaborative spaces), a szybki dostęp do aktualnie opracowywanych projektów zapewnia swobodnie definiowana struktura zakładek (bookmarks) z ulubionymi obiektami (na przykład modelami 3D).

W przypadku modeli przestrzennych użytkownik może pracować ze strukturą wybranego produktu oraz ze zintegrowaną z tą strukturą wizualizacją przestrzenną. Takie rozwiązanie umożliwia łatwą nawigację w złożonych strukturach produktów, ich porównywanie oraz filtrowanie, które działa także bezpośrednio w modelu przestrzennym (volume query). Możliwość selektywnego definiowania kontekstu projektowego, czyli filtrowanie lub wskazanie komponentów zespołu oraz otwarcie lub wskazanie komponentów zespołu oraz otwarcie tych i tylko tych komponentów w oknie edycji (CATIA V5 lub CATIA 3DEXPERIENCE) to niezwykle efektywna metoda pracy z dużymi złożeniami.

Współpraca w kontekście modeli przestrzennych oznacza możliwość analizy przestrzennej projektów, sugerowania zmian konstrukcyjnych (change action) oraz definiowanie zadań (collaborative tasks). Zmiana konstrukcyjna lub zadanie zawierają wszystkie niezbędne informacje konieczne do ich wykonania (np.: wymagany czas wykonania, definicja osoby odpowiedzialnej za wykonanie, kontekst projektowy czy dodatkowe załączniki). Wszystkie aplikacje dostępne z rolami Collaborative Business Innovator, Collaborative Industry Innovator oraz Collaborative Designer for CATIA V5 są uruchamiane w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania jakiegokolwiek nowego komponentu na dysku komputera.

W trzecim kroku transformacji w kierunku platformy 3DEXPERIENCE (Możesz przyspieszyć na rysunku 2) użytkownik może poszerzyć swoje możliwości za pomocą natywnych aplikacji platformy, stosownie do roli jaką wybierze i to niezależnie od tego czy wybrana rola dostarcza aplikacje CATIA, SIMULIA czy DELMIA (na przykład: Function Driven Generative Designer, Structural Function Driven Generative Designer, Structural Simulation Designer, Process Engineer czy 3D Product Architect).

PODSUMOWANIE Z PUNKTU WIDZENIA UŻYTKOWNIKA CATIA V5

Jeśli procesy definiowania nowych lub modyfikacji istniejących wyrobów zapewniają wszystkim (nie tylko użytkownikom CATIA V5) łatwy dostęp do danych 3D bezpośrednio w przeglądarce internetowej z dodatkowymi możliwościami współpracy (takich jak pulpity, grupy dyskusyjne, wyszukiwanie i filtrowanie, wizualizacja 3D, itd.), to łatwiej jest podejmować właściwe decyzje i zwiększyć produktywność. Żadnych e-maili oraz kont ftp. Nie ma potrzeby tworzenia kopii ekranu, prezentacji, raportów. To, co jest lub może być potrzebne do wykonania zadania, jest dostępne na platformie 3DEXPERIENCE, bo współdzielenie zasobów oznacza zdefiniowanie dostępu wybranego użytkownika platformy do folderu na dysku internetowym (aplikacja 3DDrive) lub do przestrzeni współpracy (aplikacja 3DSpace). Można także poprostu wysłać maila z linkiem od obiektu zapisanegow bazie danych.

connected engineering5
Rys. 4

I co równie ważne, można kontynuować pracę z CATIA V5 bez konieczności migracji danych na platformę 3DEXPERIENCE, bo natywne modele V5 mogą być „skonsumowane” przez aplikacje (dostępne z rolą użytkownika platformy), które wspomagają wykonywanie specjalistycznych zadań użytkowników różnych specjalności (Rys.4). A to oznacza POŁĄCZENIE użytkowników CATIA V5 z platformą 3DEXPERIENCE, czyli z użytkownikami tej platformy. CONNECTED ENGINEERING jest w tym kontekście sposobem realizacji takich scenariuszy, które nie mogą być zrealizowane w środowisku CATIA V5. I nie chodzi tu tylko o możliwość zarządzania plikami oraz ich udostępnianie innym uczestnikom procesu powstawania nowego wyrobu (patrz klasyczna definicja systemu PLM), ale także o zastosowanie aplikacji platformy 3DEXPERIENCE, które nie mają swoich odpowiedników w CATIA V5.

Andrzej Wełyczko
CATIA Industry Process Senior Consultant
Dassault Systemes

Zainteresowany? Prosimy o kontakt: https://discover.3ds.com/pl/contact-us

Więcej na temat możliwości korzystania z platformy 3DEXPERIENCE na stronie https://discover.3ds.com/pl/smart-working-on-cloud-catia-users