25 lipca 2024


Czy model przestrzenny śmigła może być wykonany jedynie za pomocą poleceń dostępnych w środowisku modelowania bryłowego? Tak, ale tylko wtedy, gdy zastosujemy polecenie Multi-sections Solid. Metoda żmudna i pracochłonna, bo trzeba przygotować kilka (czasami kilkanaście) przekrojów oraz krzywych prowadzących. I chociaż często jest to jedyna metoda gwarantująca zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi śmigła, to proponuję rozważenie nieco innego rozwiązania.

Andrzej Wełyczko

Niezależnie od wybranej metody konstruktor musi odpowiedzieć na następujące pytanie: w jaki sposób zdefiniować zmienność szerokości oraz kątowego położenia kolejnych przekrojów poprzecznych śmigła? Zmienność geometryczna, rozumiana jako zmienność wymiarów liniowych, kątowych, współczynnika skali czy pola powierzchni, może być w systemie CATIA V5 określona za pomocą geometrycznej definicji prawa zmienności (polecenie Law środowiska Generative Shape Design), czyli powiązania dwóch krzywych (Rys. 1): linii odniesienia (Reference) i krzywej zmienności (Definition).

definiowanie modelu smigla
Rys. 1

Geometryczna definicja prawa zmienności jest analogiczna do wykresu funkcji jednej zmiennej — każdemu punktowi linii Reference odpowiada jeden punkt na krzywej Definition. Dlatego, mimo że nie ma takiego formalnego ograniczenia, krzywa zmienności jest zwykle płaska i leży na jednej płaszczyźnie z linią odniesienia. A skoro tak, to powinno być oczywiste, że najczęściej te krzywe są definiowane w szkicowniku (środowisko Sketcher). Długość linii Reference nie ma żadnego znaczenia, bo definicja prawa zmienności uwzględnia równomierny rozkład parametru x z przedziału [0;1] na całej długości tej linii. Zazwyczaj przyjmujemy długość linii Reference L=100mm (lub wielokrotność), bo w takim przypadku definiowanie krzywej zmienności jest łatwiejsze, ale... jeśli długości linii Reference i krzywej Definition w kierunku określonym linią Reference nie są równe, to w definicji prawa zmienności zostaną one uwzględnione tylko częściowo (patrz: obszar „wspólny” na rysunku 1).


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (100/101) styczeń-luty 2016