21 czerwca 2024


DFA (Design for Assembly) to jedna z metodologii wspierających projektowanie procesu montażu. Proces montażu z kolei wpływa w istotny sposób na poziom ostatecznych kosztów produktu. Wprowadzając zmiany konstrukcyjne, zgodne z wytycznymi metodologii DFA, możemy uzyskać krótszy czas montażu, poprzez redukcję zbędnych części składowych i zadań montażowych koniecznych do zmontowania produktu. Analiza DFA uwypukla ewentualne słabe punkty konstrukcji i pomaga stworzyć produkt niewymagający w dalszych fazach cyklu życia wyrobu większych zmian.


Jan Duda, Michał Karpiuk, Piotr Gawąd, Marcin Chromniak


Montaż jest jednym z ważniejszych etapów wytwarzania; w jego trakcie następuje kształtowanie określonych cech użytkowych wyrobu. Planowanie procesu montażu wymaga przeprowadzenia szeregu analiz tj. wydzielenia jednostek montażowych oraz określenia występujących pomiędzy nimi zależności. Efektem tych analiz jest wybór części bazowych dla wydzielonych jednostek montażowych i określenie sekwencji montażowej, która jest podstawą do szacowania trudności montażowych np. określenia zdolności uchwycenia części, analizę dostępności itp. Jakość wyrobu oraz koszty wykonania montażu zależą głownie od struktury produktu, ponieważ struktura ta opisuje funkcjonalnie narzucony układ i geometrycznie możliwe sekwencje montażowe. Naturalnym jest wybór sekwencji, która pozwala na otrzymanie gotowego wyrobu w możliwie najkrótszym czasie. Działania prorynkowe przejawiające się w stosowaniu nowych strategii rozwojowych wyrobów powinny zmierzać do obniżenia kosztów wytwarzania wyrobu, usprawnienia procesów technologicznych oraz poprawy organizacji produkcji, z jednoczesnym zachowaniem wymaganej jakości wyrobu, oraz spełnienia określonych wymagań technicznych. Na etapie analizy technologiczności konstrukcji, stosowane są metodologie DFx, które ukierunkowane są na krytyczną ocenę istniejącej konstrukcji i wskazanie możliwości jej modernizacji, tak by obniżyć koszty wyrobu. Jednym z najbardziej znanych oferowanych na rynku systemów do oceny wyrobu jest DFMA (Design for Manufacture and Assembly – projektowanie zorientowane na wytwarzanie części i montaż) firmy Boothroyd Dewhurst, Inc. Zawierający następujące moduły:
DFA (Design for Assembly – projektowanie zorientowane na montaż),
DFM (Design for Manufacture Concurrent Costing – projektowanie zorientowane na kalkulację kosztów we współbieżnym wytwarzaniu części).
(…)
cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (30) marzec 2010