28 maja 2024


Andrzej Wełyczko


Projektowanie żeber wzmacniających nabiera specjalnego znaczenia w projektowaniu elementów formowanych (odlewy, odkuwki, wypraski). Dlaczego? Dlatego, że elementy tego typu nierzadko mają skomplikowany kształt, a ich definicja musi uwzględniać także aspekt technologiczności wykonania. Załóżmy, że w modelu pokazanym na rysunku 20 trzeba zdefiniować żebro wewnętrzne na płaszczyźnie Plane.1 prostopadłej do krzywej Sketch.1 w punkcie Point.2.

rys20
rys. 20

Jeśli kształt żebra może być określony krzywą płaską (kontur Sketch.3 na rysunku 21), to można zastosować polecenie Stiffener. Cechy technologiczne, czyli pochylenie ścian bocznych (Draft.1), zaokrąglenie krawędzi żebra (EdgeFillet.2) oraz zaokrąglenie krawędzi wspólnej żebra (Stffener.1 + Draft.1 + EdgeFillet.2) i bryły podstawowej (Rib.1 + Shell.1 + EdgeFillet.1) trzeba i można wykonać w następnych krokach.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (72) wrzesień 2013