16 października 2021


Narzędzia do tworzenia modeli powierzchniowych z modeli bryłowych
Program AI2009 umożliwia nie tylko tworzenie modeli bryłowych na podstawie modeli powierzchniowych, ale również wykonanie operacji odwrotnej, to znaczy utworzenie modelu powierzchniowego na podstawie utworzonego wcześniej modelu bryłowego. Operacja taka jest możliwa dzięki narzędziu Usuń powierzchnię.

usun_powierzchnie_i
usun_powierzchnie3c
Usuń powierzchnię

W przypadku, gdy posiadamy model bryłowy, użycie narzędzia Usuń powierzchnię powoduje automatyczne przekształcenie modelu bryłowego w model powierzchniowy. Nieusunięte ściany (powierzchnie) modelu bryłowego, stają się automatycznie powierzchniami w sensie modelu powierzchniowego. Należy tutaj pamiętać, że tak, jak ma to miejsce w przypadku modeli powierzchniowych, model taki nie ma masy. Aby ponownie uzyskać model bryłowy konieczne jest wykonanie jednej z opisanych wcześniej operacji umożliwiających przekształcenie modelu powierzchniowego w model bryłowy.

Inne narzędzia związane z modelowaniem powierzchniowym
Do pozostałych narzędzi, z których można korzystać podczas pracy z modelem powierzchniowym, należą takie narzędzia jak: Podziel, Lustro, Szyk prostokątny czy Szyk kołowy.

podziel_i
podziel_d
Podziel

Narzędzie Podziel jest stosowane w przypadku, gdy musimy daną powierzchnię podzielić na dwie lub więcej powierzchni. Na pokazanym przykładzie płaszczyzna dzieląca podzieliła jedną z powierzchni na dwie odrębne powierzchnie. Dzięki temu, łatwiejsze może okazać się wykonanie innych operacji związanych z usuwaniem lub zszywaniem powierzchni.

lustro_i Lustro,
szyk_prostokatny_i Szyk prostokątny,
szyk_kolowy_iSzyk kołowy

Narzędzia Lustro, Szyk prostokątny i Szyk kołowy stosuje się w taki sam sposób jak w modelowaniu bryłowym. Za ich pomocą można powielić utworzony model powierzchniowy lub jego fragmenty:
1) przez utworzenie odbicia lustrzanego takiego modelu względem wybranej płaszczyzny układu współrzędnych, utworzonej uprzednio płaszczyzny konstrukcyjnej lub jednej z płaszczyzn modelu;
2) przez utworzenie jednego z dwóch rodzajów wymienionych szyków.

W następnym artykule przedstawimy metody postępowania związane z wykonaniem modelu powierzchniowego przykładowego elementu.

dr inż. Adam Cholewa,
dr inż. Krzysztof Psiuk,
dr inż. Sebastian Rzydzik

Autorzy są pracownikami Politechniki Śląskiej oraz właścicielami biura projektowo-konstrukcyjnego.

 

artykuł pochodzi z wydania  3 (18) marzec 2009